1175- روز اول

ﺯﺧﻢ ﻫﺎ" ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﺍﻣـــــﺎ

"ﺧـــﻮﺏ ﺷـــﺪﻥ"

ﺑﺎ

"ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺷﺪﻥ"

ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ..

/ 2 نظر / 22 بازدید
اسنوبال

توفیرش از زمین تا زیر زمین است

فاطمه 18 ساله

دلم... از کسی که بگیرد! پاک میکنم... گاه اشتباهش را گاه خودش را... [گل][گل][گل][گل][گل] خوش باشید[گل]