60- تــو، فقــط چنــد ســانتــی‌متــر، از مــن دوری . . .

نقشــه را تــا مــی‌زنــم


و جهــان را

تــوی جیبــم مــی‌گــذارم!تــو،

فقــط چنــد ســانتــی‌متــر،

از مــن دوری . . .


/ 2 نظر / 5 بازدید
یاسمن

فوق العاده بود