1188- گاهیدلت بهانه هایی می گیرد
که خودت انگشت به دهان می مانی!!

گاهی دلتنگی هایی داری
که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می کنی،

گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات، گاهی دلت
نمی خواهد دیروز را بیاد بیاوری،
انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که ...

گاهی فقط دلت می خواهد
زانوهایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ای،

گوشه ترین گوشه ای که می شناسی
بنشینی و فقط نگاه کنی

گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می شود.

/ 1 نظر / 34 بازدید
امامی

من از حالم به این مردم دروغای بدی میگم ... :(