13- پرنده

حــالا کــه رفتــه ای،

پــرنــده ای آمــده اســت

در حــوالــی همیــن بــاغ روبــرو !

هیــچ نمــی خــواهــد،

فقــط مــی گــویــد: کــو کــو .

/ 1 نظر / 6 بازدید
بــﮧ صــآد

دِلــتـنـگـیَــم ، مُــخـآطَـــب ِ خـــآصــے نَـــــدارَد ! روانشِناس ِ روان پَریشَم میگــُـفت ، اِقتضایِ سِن ِ تو چـِ نین است ! اَز اوَلین اِلتحامَم شِش سال میگـُذرد ، پَس اقتضایِ سنَم نیست ! دِلتنگِ توأم ... [ ] تویــے کِ وجود ِ خارجــے ندارد ! تویــے کـهـ هَمیشـ ه دَر مَن میلـولَـد ... ! و مَن زندگــے میکنَم ... بآ همین تویِ مَجازی ! تویــے کـهـ مثل ِ این شعر ها و نوشتـهـها تَرشُح ِ ذهن ِ بیمـآر ِ مَنــے ! ... وَ تو سَــگت شَرف دارَد ، بِ تمـام ِ فـِیک های ِ هَولَم ... ! [ بــﮧ صــآد ] www.tzb.blogfa.com