از کجا باید میدانستم؟

نه صدایش را نازک کرده بود نه دستانش آغشته به آرد بود. ازکجا باید میدانستم گرگ است؟؟؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
پسر آدم

بايد شجره نامه ش رو بررسي ميكردي: عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمي بزرگ شود