79- فاصله رارعایت میکنی خوب است....

دور که میشوم نزدیک تر می آیی،  

نزدیک که میشوم دورتر می روی.

انگار که این فاصله ، همیشه باید رعایت شود./ 1 نظر / 8 بازدید
پسر آدم

نزديكم و دورم به تو چون ماه و چو خورشيد وين دور نماند چو كند راه خدا طي .. باد آمد و با بيد همي گويد هي هي اين جنبش و اين شورش و اين رقص تو تا كي؟