22- چه کسی می گوید گرانی شده است؟

چه کسی می گوید گرانی شده است؟

دوره ی ارزانیست.

دل ربودن ارزان،

دل شکستن ارزان،

دوستی ارزان،

دشمنیها ارزان،

چه شرافت ارزان.

تن عریان ارزان،

آبرو قیمت یک تکه ی نان

و دروغ از همه چیز ارزانتر...

قیمت عشق چه قدر کم شده است!

کمتر از آب روان!

و چه تخفیف بزرگی خورده است؛ قیمت هر انسان

/ 0 نظر / 6 بازدید