خودم را به آن راه زدم

خودم را به آن راه زدم
و اتفاقاً آن طرف ها
اصلاً دور نیست.
البته می خندی
آنطرف ها فضای مه آلودی دارد
که من نمی بینم
چند پرنده دارند دعای تو را می برند
و وقتی تو می خندی
سه تا فرشته ی بیدار
گریه می کنند
من البته
خودم را به کوچه زده ام
و مثلاً اصلاً حواسم نیست
که یک دفعه تلفن را قطع کردم
بند کفشم را با گریه بستم در را
و نمی دانم چند بار
طول و عرض اتاق را وجب کردم
و گفتم آن طرف ها
چه دلهره ای دارد.

از این به بعد
برای خودکشی تصمیم دیگری دارم
/ 0 نظر / 6 بازدید