81- آشق

آشق!!!!!

ازاین به بعد اینگونه بنویسید،

چون همیشه کلاه سرش میرود.....

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
پسر آدم

خواجه اي گفت كه جز غم چه هنر دارد عشق گفتم اي خواجه غافل هنري خوشتر از اين؟